Téma mesiaca

Náboženská sloboda

Ako je to na Slovensku so slobodou vierovyznania (a jeho slobodným praktizovaním)? Môže naozaj každý veriť v to, v čo veriť chce, a podľa toho sa aj správať? Zaujíma vás, aké podmienky musí cirkev alebo náboženská spoločnosť splniť, aby sa stala oficiálne uznávanou? Prečo je registrácia pre cirkvi dôležitá? A ako sa na Slovensku „žije“ piatim menšinovým náboženským skupinám?

Ži a nechaj žiť

Multikulti má (už) dve editorky. Obe teda spája jedno: absolútne liberálny postoj k vnímaniu vlastnej, ale i cudzej viery.

Politika voči náboženským menšinám

Akú politiku uplatňuje Slovensko vo vzťahu k náboženským menšinám? Aké sú na Slovensku podmienky pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a aké úskalia z nich aktuálne vyplývajú? Štúdia CVEKU prináša všetky informácie prehľadne, takpovediac „v kocke“.

Ako slobodná je náboženská sloboda na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku vo svojom článku hľadajú Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková.

Ako sa Slovensko stalo kresťanskou krajinou

Miroslav Tížik je sociológom náboženstva. Jedným z mála. Na spočítanie tých na Slovensku pôsobiacich by stačili prsty jednej ruky (aj s rezervou). A ak slúži publikačná činnosť ako meradlo pracovnej vyťaženosti, potom je vo svojom odbore rozhodne najaktívnejšou akademickou osobnosťou.

Uplatňovanie náboženskej slobody na Slovensku v praxi

Piatim predstaviteľom registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností sme položili dve otázky: Aké sú dnešné možnosti praktizovania Vášho vierovyznania na Slovensku? Ako vnímate úlohu štátu v súvislosti s podporou cirkvi, ktorej ste príslušníkom? Tu sú ich odpovede.

Vnímate Slovensko ako kresťanskú krajinu?

Vyjadrite svoj názor v ankete, prípadne ho rozšírte v komentároch.

Spravodaj

Hudba a tanec v Maďarsku

Anotácia

Prepojenie myslenia, analýzy textu, hudby a tanca prostredníctvom práce v skupinách je pre žiakov zaujímavým a hravým spôsobom osvojovania si nových informácií o maďarskej kultúre.

Čas

90 minút

Ciele

Kognitívna oblasť – spoznať hudbu, tanec obyvateľov Maďarska, pochopiť význam, vznik a existenciu maďarských tancov a piesní , porovnať zložitosť a funkciu maďarských tancov a piesní so slovenskými. Afektívna oblasť – oceniť hodnotu maďarskej kultúry ako dôsledok (výtvor) činností obyvateľov Maďarska, pozitívne vnímať ich kultúrne dedičstvo a odvolávať sa na kultúrne dedičstvo slovenského národa. Psychomotorická oblasť – napodobniť niektoré vybrané maďarské tance (čardáš), interpretovať vybrané maďarské piesne a na danú melódiu dotvoriť slovenský text, sprevádzať piesne pomocou Orffových rytmických nástrojov

Cieľová skupina:

10 a viac

Vzdelávacia oblasť:

Umenie a kultúra

Pomôcky:

krátky text pre každú skupinu ( text pre skupinu 1 , text pre skupinu 2 ), video nahrávka, audio nahrávka, notový materiál

Postup:

Predstavte žiakom tému hodiny, a spoločne diskutujte. Máme pre Vás niekoľko tipov na otázky či úlohy:

  • Zamyslite a pokúste sa 2 – 3 vetami povedať, čo pre vás znamená hudba, tanec a spev.
  • Myslíte si, že hudba a tanec zastáva významné miesto v živote našej i iných kultúr?
  • Prečo asi sa dnes budeme zaoberať témou „Hudba a tanec v Maďarsku“(prečo o tom vôbec hovoríme)?

Pustite žiakom audio alebo DVD nahrávku slovenských a maďarských ľudových tancov a piesní. Žiaci si všímajú rozdiely.

Po vzhliadnutí spoločne diskutujete o tom, čo vás zaujalo, hľadajte spoločné a odlišné prvky, čo by ste mohli aj napodobniť, zrealizovať, zmeniť.

Vyzvite žiakov, aby vytvorili skupiny a určili si svojho hovorcu.

  • 1. skupina dostane text (priložený k tejto aktivite pod názvom: Text, skupina c.1). Úlohou žiakov je, aby si text prečítali a našli v ňom body (slová, slovné spojenia), ktoré považujú za kľúčové, teda také, ktorými by ho chceli(vedeli) sprostredkovať svojim kamarátom
  • 2. skupina dostane text (priložený k tejto aktivite pod názvom: Text, skupina c.2). Úlohou žiakov je, aby sa naučili kroky tanca.
  • 3. a 4. skupina dostane notový a textový záznam maďarskej ľudovej piesne "Az a szép, az a szép". 3.skupina vymyslí na už im známu melódiu maďarskej ľudovej piesne slovenský text (dodržať pravidlá rytmiky – už ich poznajú). 4. skupina pomocou Orffových rytmických nástrojov nacvičí rytmus spomínanej piesne (dodržať pravidlá rytmiky – už ich poznajú).

Po 20-minútovej príprave pristúpte k prezentáciám osvojených poznatkov, zručností. Skupiny prezentujú jednotlivo nasledujúc jedna po druhej.

Napokon sa pokúste všetky štyri skupiny prepojiť, a vytvoriť z celej práce jednotný celok. Po celý čas žiakov povzbudzujte a buďte im nápomocní.

Otázky na reflexiu:

Ako sa vám pracovalo v skupinách, z ktorých každá nacvičovala niečo iné?

Čo alebo ktorá časť vám robila najväčší problém?

Naučili ste sa niečo nové? Ak áno, tak čo to bolo? Máte z toho radosť?

Spracoval/Spracovala:

Adela Blahová- ZŠ s MŠ R. Hečku, Dolná Súča

Ak sa Vám táto aktivita páčila, použili ste ju pri vyučovaní, máte návrhy na jej vylepšenie, či komentár k ťažkostiam pri jej realizácii, napíšte nám o tom sem.
Váš príspevok bude okamžite po jeho prečítaní administrátormi stránky uverejnený na tomto mieste.