Téma mesiaca

Kultúrna vojna?

Po roku sme späť a prinášame Vám novú sériu článkov, názorov, postojov a rozhovorov o tom, čo počas našej prestávky rezonovalo spoločnosťou najviac. Eticko-hodnotové spory o ľudské práva. Alebo inak, kultúrna vojna. Nová téma multikulti.sk.

Ad hominem alebo Je naša spoločnosť pripravená na dialóg o ľudských právach?

V nadácii po vyše roku opäť spúšťame náš webový portál multikulti.sk, v rámci ktorého sme pravidelne pripravovali série článkov o rôznych fenoménoch týkajúcich sa rozmanitosti v našej spoločnosti. V prvej téme znovuoživeného portálu sme sa rozhodli zamerať na udalosti, ktoré asi najviac hýbali Slovenskom v súvislosti s multikultúrnym spolužitím. Dajú sa nazvať trebárs kultúrnou vojnou.

Ľudskoprávna stratégia: aká mala byť a aká je

Bývalého veľvyslanca a ľudskoprávneho experta Kálmána Petőcza sme požiadali, aby nám priblížil zákulisie procesu prípravy a pripomienkovania Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. V článku píše o tom, aké boli prvotné ambície a predstavy o Stratégii a akú podobu ma dokument dnes. Čo mu v dokumente chýba a naopak, čo je navyše vzhľadom na kritériá, aké by mal takýto strešný dokument spĺňať.

Miroslav Lajčák: Ochrana a podpora ľudských práv bude taká ambiciózna, aká bude politická vôľa

Rozprávali sme sa s dvomi hlavnými tvorcami stratégie - podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a bývalým podpredsedom vlády a poslancom Rudolfom Chmelom. V dvoch rozhovoroch nám obaja odpovedali na rovnaké otázky. Môžete si prečítať ich názory na súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, pôvodné ciele a zámery stratégie, jej súčasnú podobu, ale aj možné budúce scenáre. Takisto hovoria o tom, aká inštitúcia by bola najvhodnejšia a mala agendu ľudských práv zastrešovať alebo o tom, akú podobu by mali mať budúce verejné politiky v tejto oblasti.

Rudolf Chmel: Ľudské práva nemôžu byť otázkou sporu

Rozprávali sme sa s dvomi hlavnými tvorcami stratégie - podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a bývalým podpredsedom vlády a poslancom Rudolfom Chmelom. V dvoch rozhovoroch nám obaja odpovedali na rovnaké otázky. Môžete si prečítať ich názory na súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, pôvodné ciele a zámery stratégie, jej súčasnú podobu, ale aj možné budúce scenáre. Takisto hovoria o tom, aká inštitúcia by bola najvhodnejšia a mala agendu ľudských práv zastrešovať alebo o tom, akú podobu by mali mať budúce verejné politiky v tejto oblasti.

O čo ide teplému aktivizmu na Slovensku

Aké sú najdôležitejšie úlohy LGBTI aktivizmu v najbližšej dobe? Aké sú východiská a argumenty pri obhajobe práv LGBTI ľudí? Na tieto otázky odpovedá vo svojom texte Martin Macko z iniciatívy Inakosť.

Stratégia ľudských práv z pohľadu hodnotovo-etických tém

Prečo je potrebné v našej spoločnosti udržať status tradičnej rodiny? Prečo je potrebné skôr regulovať sexuálnu výchovu detí než obhajovať práva LGBTI ľudí? O tom píše Renáta Ocilková, členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

„Aby si mohla mať názor, musíš veľa vedieť“: Niekoľko autobiografických selfies

Sú veci verejné ešte stále aj záležitosťou spisovateľov? Ako sa s týmto fenoménom vysporiadala spisovateľka Zuska Kepplova si môžete prečítať v jej literárnej eseji. Zuska nám v nej otvára aj niekoľko svojich osobných momentov, ktoré formovali jej názory na hodnotovo-kultúrne otázky.

Stratégia – vlastný materiál

Oboznámte sa s prioritami a úlohami, tak ako sú formulované v 5. kapitole stratégie. Okrem toho prikladáme aj zoznam príloh, ktoré sa venujú jednotlivým oblastiam ľudských práv a zraniteľným skupinám obyvateľstva.

Pohľady na kultúrno-etický dialóg na Slovensku

Na širšie zmapovanie rozmanitosti názorov v spoločnosti, ktoré sa týkajú "kultúrnej vojny" a jej sprievodných javou a udalostí, sme oslovili niekoľko osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Požiadali sme ich o odpoveď na otázku: V posledných mesiacoch Slovensko „žije“ aj rôznymi kultúrno-etickými spormi. Dúhový pochod a Národný pochod za život. Sused Žubajík v šlabikári. Novela ústavy o ochrane rodiny. Referendum. A tak ďalej. V čom vidíte podstatu tohto hodnotového konfliktu? Čo je podľa Vás potrebné spraviť, aby ľudskoprávne témy viac spájali ako rozdeľovali našu spoločnosť?

Spravodaj

Hudba a tanec v Maďarsku

Anotácia

Prepojenie myslenia, analýzy textu, hudby a tanca prostredníctvom práce v skupinách je pre žiakov zaujímavým a hravým spôsobom osvojovania si nových informácií o maďarskej kultúre.

Čas

90 minút

Ciele

Kognitívna oblasť – spoznať hudbu, tanec obyvateľov Maďarska, pochopiť význam, vznik a existenciu maďarských tancov a piesní , porovnať zložitosť a funkciu maďarských tancov a piesní so slovenskými. Afektívna oblasť – oceniť hodnotu maďarskej kultúry ako dôsledok (výtvor) činností obyvateľov Maďarska, pozitívne vnímať ich kultúrne dedičstvo a odvolávať sa na kultúrne dedičstvo slovenského národa. Psychomotorická oblasť – napodobniť niektoré vybrané maďarské tance (čardáš), interpretovať vybrané maďarské piesne a na danú melódiu dotvoriť slovenský text, sprevádzať piesne pomocou Orffových rytmických nástrojov

Cieľová skupina:

10 a viac

Vzdelávacia oblasť:

Umenie a kultúra

Pomôcky:

krátky text pre každú skupinu ( text pre skupinu 1 , text pre skupinu 2 ), video nahrávka, audio nahrávka, notový materiál

Postup:

Predstavte žiakom tému hodiny, a spoločne diskutujte. Máme pre Vás niekoľko tipov na otázky či úlohy:

  • Zamyslite a pokúste sa 2 – 3 vetami povedať, čo pre vás znamená hudba, tanec a spev.
  • Myslíte si, že hudba a tanec zastáva významné miesto v živote našej i iných kultúr?
  • Prečo asi sa dnes budeme zaoberať témou „Hudba a tanec v Maďarsku“(prečo o tom vôbec hovoríme)?

Pustite žiakom audio alebo DVD nahrávku slovenských a maďarských ľudových tancov a piesní. Žiaci si všímajú rozdiely.

Po vzhliadnutí spoločne diskutujete o tom, čo vás zaujalo, hľadajte spoločné a odlišné prvky, čo by ste mohli aj napodobniť, zrealizovať, zmeniť.

Vyzvite žiakov, aby vytvorili skupiny a určili si svojho hovorcu.

  • 1. skupina dostane text (priložený k tejto aktivite pod názvom: Text, skupina c.1). Úlohou žiakov je, aby si text prečítali a našli v ňom body (slová, slovné spojenia), ktoré považujú za kľúčové, teda také, ktorými by ho chceli(vedeli) sprostredkovať svojim kamarátom
  • 2. skupina dostane text (priložený k tejto aktivite pod názvom: Text, skupina c.2). Úlohou žiakov je, aby sa naučili kroky tanca.
  • 3. a 4. skupina dostane notový a textový záznam maďarskej ľudovej piesne "Az a szép, az a szép". 3.skupina vymyslí na už im známu melódiu maďarskej ľudovej piesne slovenský text (dodržať pravidlá rytmiky – už ich poznajú). 4. skupina pomocou Orffových rytmických nástrojov nacvičí rytmus spomínanej piesne (dodržať pravidlá rytmiky – už ich poznajú).

Po 20-minútovej príprave pristúpte k prezentáciám osvojených poznatkov, zručností. Skupiny prezentujú jednotlivo nasledujúc jedna po druhej.

Napokon sa pokúste všetky štyri skupiny prepojiť, a vytvoriť z celej práce jednotný celok. Po celý čas žiakov povzbudzujte a buďte im nápomocní.

Otázky na reflexiu:

Ako sa vám pracovalo v skupinách, z ktorých každá nacvičovala niečo iné?

Čo alebo ktorá časť vám robila najväčší problém?

Naučili ste sa niečo nové? Ak áno, tak čo to bolo? Máte z toho radosť?

Spracoval/Spracovala:

Adela Blahová- ZŠ s MŠ R. Hečku, Dolná Súča

Ak sa Vám táto aktivita páčila, použili ste ju pri vyučovaní, máte návrhy na jej vylepšenie, či komentár k ťažkostiam pri jej realizácii, napíšte nám o tom sem.
Váš príspevok bude okamžite po jeho prečítaní administrátormi stránky uverejnený na tomto mieste.