Téma mesiaca

Náboženská sloboda

Ako je to na Slovensku so slobodou vierovyznania (a jeho slobodným praktizovaním)? Môže naozaj každý veriť v to, v čo veriť chce, a podľa toho sa aj správať? Zaujíma vás, aké podmienky musí cirkev alebo náboženská spoločnosť splniť, aby sa stala oficiálne uznávanou? Prečo je registrácia pre cirkvi dôležitá? A ako sa na Slovensku „žije“ piatim menšinovým náboženským skupinám?

Ži a nechaj žiť

Multikulti má (už) dve editorky. Obe teda spája jedno: absolútne liberálny postoj k vnímaniu vlastnej, ale i cudzej viery.

Politika voči náboženským menšinám

Akú politiku uplatňuje Slovensko vo vzťahu k náboženským menšinám? Aké sú na Slovensku podmienky pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a aké úskalia z nich aktuálne vyplývajú? Štúdia CVEKU prináša všetky informácie prehľadne, takpovediac „v kocke“.

Ako slobodná je náboženská sloboda na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku vo svojom článku hľadajú Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková.

Ako sa Slovensko stalo kresťanskou krajinou

Miroslav Tížik je sociológom náboženstva. Jedným z mála. Na spočítanie tých na Slovensku pôsobiacich by stačili prsty jednej ruky (aj s rezervou). A ak slúži publikačná činnosť ako meradlo pracovnej vyťaženosti, potom je vo svojom odbore rozhodne najaktívnejšou akademickou osobnosťou.

Uplatňovanie náboženskej slobody na Slovensku v praxi

Piatim predstaviteľom registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností sme položili dve otázky: Aké sú dnešné možnosti praktizovania Vášho vierovyznania na Slovensku? Ako vnímate úlohu štátu v súvislosti s podporou cirkvi, ktorej ste príslušníkom? Tu sú ich odpovede.

Vnímate Slovensko ako kresťanskú krajinu?

Vyjadrite svoj názor v ankete, prípadne ho rozšírte v komentároch.

Spravodaj

Rozprávame rôznymi jazykmi

Anotácia

Aktivita poukazuje na to, že pochopenie cudzojazyčného textu pre slovenského žiaka, ktorý nemá cudzie korene je veľmi ťažké, a to platí aj opačne.Perfektné ovládanie slovenčiny pre tých, ktorým nie je materinským jazykom vyžaduje veľa práce, štúdia a komunikácie.

Čas

45 minút

Ciele

Vyvolať pocit nepochopenia a chaosu pri nesprávnom použití rôznych jazykov. Uvedomiť si hodnotu znalosti cudzích jazykov ako prostriedku na komunikáciu a získanie vedomostí. Pochopiť súvislosti a všimnúť si podobnosti jazykov z jednej jazykovej skupiny. Stať sa tolerantnejším k tým spolužiakom, ktorí sú zo miešanej alebo z maďarskej rodiny a neovládajú štátny jazyk tak, ako svoj materinský.

Cieľová skupina:

11 a viac

Vzdelávacia oblasť:

Človek a hodnoty

Pomôcky:

úryvok z Biblie o Babylonskej veži v štyroch rôznych jazykoch (napr. česky, anglicky, nemecky, francúzsky)

Postup:

  • Rozdeľte žiakov na skupiny a do každej z nich dajte úryvok z Biblie o babylonskej veži v inej reči.
  • Nechajte žiakom čas na to, aby si rozmysleli v akom jazyku dostali svoj úryvok.
  • Každá skupina si vyberie hovorcu, ktorý bude úryvok nahlas čítať keď ho k tomu vyzvete.
  • Vyzvite hovorcov z každej skupiny, aby svoj úryvok nahlas (a naraz) prečítali.
  • Pozorovatelia vyjadria svoje pocity, postrehy po prečítaní textu, a pokúsia sa odhadnúť jeho obsah.
  • Zo štyroch jazykov si sami vyberú ten, ktorý bol pre nich najzrozumiteľnejší. Mal by to byť český jazyk, ktorí je im najbližší. Nechajte žiakov hlasovať o ich výbere.
  • Žiaci, ktorí študujú nemčinu, angličtinu, možno budú hlasovať aj za tieto cudzie jazyky, ale väčšina bude rozhodovať. Jeden žiak prečíta tento text v češtine, a ďalší sa pokúsi príbeh vlastnými slovami prerozprávať.

Otázky na reflexiu:

Prečo má čeština najbližšie k slovenčine? Aké jazyky sú si ešte blízke a prečo?

Ako dobre ovládate angličtinu a nemčinu? Aké ťažkosti máte pri osvojovaní si týchto jazykov? Prečo sa ich chcete učiť?

Tipy:

Pochopenie maďarského textu pre slovenského žiaka, ktorý nemá maďarské korene je veľmi ťažké, a to platí aj opačne. Rozprávajte sa so žiakmi o príčinách tohto javu. Jedná sa o iné skupiny jazykov, ugrofínsky jazyk a slovanský jazyk. Maďarčina má foneticky najbližšie k fínštine, a tieto jazyky patria do jednej jazykovej rodiny. Perfektné ovládanie slovenčiny pre tých, ktorým nie je materinským jazykom vyžaduje veľa práce, štúdia a komunikácie.

Spracoval/Spracovala:

Erzsébet Csáky- ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Tomášov

Ak sa Vám táto aktivita páčila, použili ste ju pri vyučovaní, máte návrhy na jej vylepšenie, či komentár k ťažkostiam pri jej realizácii, napíšte nám o tom sem.
Váš príspevok bude okamžite po jeho prečítaní administrátormi stránky uverejnený na tomto mieste.