Téma mesiaca

Náboženská sloboda

Ako je to na Slovensku so slobodou vierovyznania (a jeho slobodným praktizovaním)? Môže naozaj každý veriť v to, v čo veriť chce, a podľa toho sa aj správať? Zaujíma vás, aké podmienky musí cirkev alebo náboženská spoločnosť splniť, aby sa stala oficiálne uznávanou? Prečo je registrácia pre cirkvi dôležitá? A ako sa na Slovensku „žije“ piatim menšinovým náboženským skupinám?

Ži a nechaj žiť

Multikulti má (už) dve editorky. Obe teda spája jedno: absolútne liberálny postoj k vnímaniu vlastnej, ale i cudzej viery.

Politika voči náboženským menšinám

Akú politiku uplatňuje Slovensko vo vzťahu k náboženským menšinám? Aké sú na Slovensku podmienky pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a aké úskalia z nich aktuálne vyplývajú? Štúdia CVEKU prináša všetky informácie prehľadne, takpovediac „v kocke“.

Ako slobodná je náboženská sloboda na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku vo svojom článku hľadajú Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková.

Ako sa Slovensko stalo kresťanskou krajinou

Miroslav Tížik je sociológom náboženstva. Jedným z mála. Na spočítanie tých na Slovensku pôsobiacich by stačili prsty jednej ruky (aj s rezervou). A ak slúži publikačná činnosť ako meradlo pracovnej vyťaženosti, potom je vo svojom odbore rozhodne najaktívnejšou akademickou osobnosťou.

Uplatňovanie náboženskej slobody na Slovensku v praxi

Piatim predstaviteľom registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností sme položili dve otázky: Aké sú dnešné možnosti praktizovania Vášho vierovyznania na Slovensku? Ako vnímate úlohu štátu v súvislosti s podporou cirkvi, ktorej ste príslušníkom? Tu sú ich odpovede.

Vnímate Slovensko ako kresťanskú krajinu?

Vyjadrite svoj názor v ankete, prípadne ho rozšírte v komentároch.

Spravodaj

Všetci sa zdravíme

Anotácia

Aktivita má prvákom dať do pozornosti, že príslušníci rôznych kultúr majú rôzne zvyky a teda aj pozdravy.

Čas

15 minút

Ciele

Vnímať existenciu rôznych kultúr (pojem kultúra sa spomenie len okrajovo)- príslušníci jednej kultúry majú spoločné niečo, čo ich odlišuje od inej kultúry, napr. odlišnosť pozdravov.

Cieľová skupina:

6- 7 rokov

Vzdelávacia oblasť:

Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty

Pomôcky:

Kartičky s obrázkami (Slovák, Japonec, Eskimák), obálky, tabuľa, krieda

Príprava:

Pripravte si tri obálky, každá obsahuje iný obrázok.

Postup:

  • Deti rozdelíte do troch skupín. Zástupca každej skupiny vyžrebuje obálku s kartičkou na ktorej je obrázok dieťaťa ( jedna skupina – Slovák, druhá skupina – Japonec, tretia skupina – Eskimák).
  • Skupiny dostanú úlohu pripraviť si taký pozdrav ako by sa stretli ľudia z obrázka. Buďte im nápomocný pri hľadaní pozdravov. Prvej skupine sa len odsúhlasí pozdrav. Druhej a tretej vysvetlí ako ich pozdrav bude vyzerať ( Japonec sa ukloní so zopnutými dlaňami pred hrudníkom, Eskimák len nemo zdvihne ruku na pozdrav).
  • Každá zo skupín predvedie pozdravy, ktoré si pripravili.
  • Nasleduje krátky rozhovor prečo má každý z nich iný pozdrav, z ktorého by malo vyplynúť, že sú z rôznych krajín, teda majú rôznu kultúru, rôzne zvyky a rôzne pozdravy.
  • Hra na pozdravy pokračuje v dvojiciach. Dvojice si pripravia pozdravy aké ešte dnes neboli predstavené a používajú ich. Predpokladá sa, že to budú rôzne slovenské pozdravy aj v miestnom nárečí, možno v cudzích rečiach, alebo aj pozdrav akým sa zdravia na náboženstve, v kostole, s rodičmi, s kamarátmi ....

Otázky na reflexiu:

  • Ktorý pozdrav sa Vám páčil najviac, ktorý najmenej. Prečo?
  • Ktorému pozdravu ste dobre rozumeli a ktorému nie?
  • Aký pozdrav najčastejšie používate?

Spracoval/Spracovala:

Dana Jarošová- ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku, Dolná Súča

Ak sa Vám táto aktivita páčila, použili ste ju pri vyučovaní, máte návrhy na jej vylepšenie, či komentár k ťažkostiam pri jej realizácii, napíšte nám o tom sem.
Váš príspevok bude okamžite po jeho prečítaní administrátormi stránky uverejnený na tomto mieste.