Téma mesiaca

Náboženská sloboda

Ako je to na Slovensku so slobodou vierovyznania (a jeho slobodným praktizovaním)? Môže naozaj každý veriť v to, v čo veriť chce, a podľa toho sa aj správať? Zaujíma vás, aké podmienky musí cirkev alebo náboženská spoločnosť splniť, aby sa stala oficiálne uznávanou? Prečo je registrácia pre cirkvi dôležitá? A ako sa na Slovensku „žije“ piatim menšinovým náboženským skupinám?

Ži a nechaj žiť

Multikulti má (už) dve editorky. Obe teda spája jedno: absolútne liberálny postoj k vnímaniu vlastnej, ale i cudzej viery.

Politika voči náboženským menšinám

Akú politiku uplatňuje Slovensko vo vzťahu k náboženským menšinám? Aké sú na Slovensku podmienky pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a aké úskalia z nich aktuálne vyplývajú? Štúdia CVEKU prináša všetky informácie prehľadne, takpovediac „v kocke“.

Ako slobodná je náboženská sloboda na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku vo svojom článku hľadajú Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková.

Ako sa Slovensko stalo kresťanskou krajinou

Miroslav Tížik je sociológom náboženstva. Jedným z mála. Na spočítanie tých na Slovensku pôsobiacich by stačili prsty jednej ruky (aj s rezervou). A ak slúži publikačná činnosť ako meradlo pracovnej vyťaženosti, potom je vo svojom odbore rozhodne najaktívnejšou akademickou osobnosťou.

Uplatňovanie náboženskej slobody na Slovensku v praxi

Piatim predstaviteľom registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností sme položili dve otázky: Aké sú dnešné možnosti praktizovania Vášho vierovyznania na Slovensku? Ako vnímate úlohu štátu v súvislosti s podporou cirkvi, ktorej ste príslušníkom? Tu sú ich odpovede.

Vnímate Slovensko ako kresťanskú krajinu?

Vyjadrite svoj názor v ankete, prípadne ho rozšírte v komentároch.

Spravodaj

Ako žijeme v Rohovciach

Práca so žiadateľmi o azyl je zaujímavá, rôznorodá a náročná. Počas uplynulých jedenástich rokov môjho pôsobenia v tejto oblasti som zažil skutočne veľa zaujímavého, nového, exotického. Pre našich ľudí nepochopiteľného. Každý žiadateľ o azyl je jeden príbeh.


Pavol Polanský


Klienti, s ktorými sa stretávame, sú rôzni. Máme klientov, ktorí skutočne potrebujú našu pomoc, azyl a sú v núdzi. Ale aj klientov, ktorí sú u nás z čisto ekonomický dôvodov. Pobytovým táborom Rohovce prešlo množstvo klientov. Každý z nich je zaujímavou osobnosťou, odlišnou od iných. V tomto smere nie je medzi utečencom a občanom Slovenska rozdiel. Rozdielne sú kultúry, národné zvyky a sociálne návyky. Práve tu vzniká medzi klientmi v rámci integrácie množstvo problémov aj konfliktov. Zaujímavé je, že aj v rámci kontinentov sú v návykoch a zvykoch veľké rozdiely. Iné sú návyky a zvyky v Číne, iné v Afganistane či Indii. Klienti sú v tomto smere v ťažkej situácii, pretože sa musia čiastočne prispôsobiť iným klientom a zároveň je dôležité, aby si osvojili minimálne štandardné spoločenské normy Slovenska a Európy ako takej.


Práca pomáha


Sociálna práca v tábore je zameraná práve na odstraňovanie rozdielov a integráciu v medziach možností klientov prijať tieto zmeny. Máme tu klientov s rôznym vzdelaním. S každým z nich pracujeme osobitne s cieľom dosiahnuť maximum možných zmien v jeho správaní, konaní a komunikácie za predpokladu zachovania podstaty jeho kultúrneho dedičstva a osobnostných vlastností. Klientov treba motivovať. Táto časť práce je mimoriadne náročná najmä v súčasnosti, keď Migračný úrad väčšinu žiadostí o azyl zamieta.

Veľkým posunom vpred je pre klientov možnosť zapojiť sa do pracovného procesu. Práca im pomáha. Cítia sa zodpovední, majú pravidelný príjem, bývajú mimo tábora. Veľmi sa teším, keď sa nám podarí nájsť pre klienta prácu. Zaujímavé sú pre nich rekvalifikačné kurzy. S klientmi, ktorí sú v tábore dlhší čas, riešime ponorkovú chorobu a iné psychické problémy. V tábore sa aplikuje ergoterapia, do ktorej sa snažím zapojiť v prvom rade problémových klientov. Nie vždy sú ochotní spolupracovať. Majú tiež možnosť asistenčnej práce, ktorá spočíva hlavne v udržiavaní poriadku v tábore. Aj touto formou sa snažíme motivovať klientov k vlastnej iniciatíve integrovať sa do našej spoločnosti.

Okrem štandardných metód sociálnej práce sú veľkým prínosom aktivity, ktorých cieľom je zmysluplné využitie voľného času klientov. Pri tých zažijeme najviac veselých situácií. Klienti sa viac uvoľnia, sú otvorenejší. Tu ukážu svoj skutočný talent a schopnosti. Cieľom aktivít je rozvoj tvorivosti, jemnej motoriky, logického myslenia, spoznávanie Slovenska. Vyrábajú výrobky vhodné na výstavu či charitatívny predaj. Pre klientov sú najzaujímavejšie práve geografické výlety, organizované v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku. Výlety sú dobrou prevenciou a terapiou proti ponorkovej chorobe. Máme klientov, ktorí sú rodení zabávači: spievajú, tancujú, žonglujú s loptou, píšu básne. Máme klientov so športovým nadaním. Momentálne hrajú v Bratislavskej lige malého futbalu. Hudobné stretnutia sú podporené spoluprácou s profesionálnym hudobníkom a jeho hudobnou skupinou.

Veľmi zaujímavá je komunikácia s klientmi. Každý z nich si vyžaduje inú formu. V niektorých situáciách je to tvrdý oriešok. Našťastie však nastávajú aj situácie veselé, kedy sa spoločne zasmejeme nad tým, čo vzišlo z nášho rozhovoru. Sú však aj momenty, kedy s klientom nemožno komunikovať kvôli jazykovej bariére. Vtedy, pokiaľ nemáme tlmočníka, využívame všetky dostupné prostriedky. Iná je situácia s klientmi, ktorí majú vážne psychické problémy. Tu je potrebné voliť skutočne vhodné slová, aby klient cítil, že mu chcem pomôcť, aby cítil určité bezpečie. V konečnom dôsledku vieme s každým dospieť k úspešnému záveru.


Pravidlá a internety


Základom tejto práce je mať jasne a konkrétne nastavené pevné pravidlá. Klienti si postupne uvedomujú, že tieto pravidlá sú jednoducho nemenné. Súčasní mladí klienti majú problém s ich rešpektovaním. Sú veľmi asertívni bez rozdielu národnosti. Ich asertivita niekedy prerastie do agresivity. Veľa krát si pomyslím na našich mladých ľudí. Tiež sú veľmi podobní žiadateľom o Azyl. Rozdiel je však v sociálnom statuse a životných podmienkach. V poslednom období ma prekvapujú mladi moslimovia. Svoje náboženstvo vnímajú ako náboženstvo v pravom zmysle slova. Nebadať u nich fanatizmus vedúci k extrémnym činom. To je dobré znamenie. Moslimský svet sa postupne modernizuje a približuje k novému ponímaniu náboženskej viery.

Veľmi dôležitá je spolupráca so psychologičkou pri riešení psychických problémov. Rovnako prebieha spolupráca so psychiatrom.

Okrem ergoterapie má význam arteterapia a muzikoterpia s cieľom uvoľnenia vnútorného napätia. Zaujímavé sú naše hudobné odpoludnia, počas ktorých klienti prezentujú svoju národnú hudbu.

Počas používania Internetu klienti chatujú s dievčatami na Facebooku a podobne. Tu vznikajú obzvlášť komické situácie. Chatujú s niekoľkými dievčatami naraz, jedna na druhú žiarlia. Potom si s našimi klientmi vymieňajú názory. Klienti si povymýšľajú príbehy od bohatých majiteľov firiem až po chudobných študentov. Potom zabudnú, čo ktorej dievčine narozprávali a vzniká problém. Vždy ma požiadajú aby som im pomohol vyžehliť situáciu a tak aj ja sadám s nimi k počítaču. Píšem a píšem.

Zážitkov a skúseností mám veľa. Každý deň je niečim iný, nový. Ale vždy sa vraciam domov s novými poznatkami, obohatený novými skúsenosťami. Žiadatelia o azyl sú ľudia, ktorí zväčša potrebujú pomoc. Kto s nimi nepracuje, nežije, nemôže pochopiť ich osudy a problémy. Nie sú príživníci, teroristi. Sú jednoducho ľudia.

Večer poďakujem Bohu, že som zdravý, nemusím sa báť o svoj život, o svoju rodinu a mám svoj domov.
PhDr. Pavol Polanský pôsobí ako sociálny pracovník Slovenskej humanitnej rady v Pobytovom tábore Rohovce.
Napíšte nám sem svoj komentár, či príspevok do diskusie, a my ho zverejníme okamžite po prečítaní administrátormi stránky na tomto mieste.