Téma mesiaca

Náboženská sloboda

Ako je to na Slovensku so slobodou vierovyznania (a jeho slobodným praktizovaním)? Môže naozaj každý veriť v to, v čo veriť chce, a podľa toho sa aj správať? Zaujíma vás, aké podmienky musí cirkev alebo náboženská spoločnosť splniť, aby sa stala oficiálne uznávanou? Prečo je registrácia pre cirkvi dôležitá? A ako sa na Slovensku „žije“ piatim menšinovým náboženským skupinám?

Ži a nechaj žiť

Multikulti má (už) dve editorky. Obe teda spája jedno: absolútne liberálny postoj k vnímaniu vlastnej, ale i cudzej viery.

Politika voči náboženským menšinám

Akú politiku uplatňuje Slovensko vo vzťahu k náboženským menšinám? Aké sú na Slovensku podmienky pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a aké úskalia z nich aktuálne vyplývajú? Štúdia CVEKU prináša všetky informácie prehľadne, takpovediac „v kocke“.

Ako slobodná je náboženská sloboda na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku vo svojom článku hľadajú Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková.

Ako sa Slovensko stalo kresťanskou krajinou

Miroslav Tížik je sociológom náboženstva. Jedným z mála. Na spočítanie tých na Slovensku pôsobiacich by stačili prsty jednej ruky (aj s rezervou). A ak slúži publikačná činnosť ako meradlo pracovnej vyťaženosti, potom je vo svojom odbore rozhodne najaktívnejšou akademickou osobnosťou.

Uplatňovanie náboženskej slobody na Slovensku v praxi

Piatim predstaviteľom registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností sme položili dve otázky: Aké sú dnešné možnosti praktizovania Vášho vierovyznania na Slovensku? Ako vnímate úlohu štátu v súvislosti s podporou cirkvi, ktorej ste príslušníkom? Tu sú ich odpovede.

Vnímate Slovensko ako kresťanskú krajinu?

Vyjadrite svoj názor v ankete, prípadne ho rozšírte v komentároch.

Spravodaj

Pojmy

 • Národ
  V tomto texte priblížim význam pojmu národ. Vysvetlím, akým spôsobom sa používal v rôznych historických obdobiach a ako sa používa dnes. Ďalej stručne opíšem základné teórie vzniku národov a ukážem, ako sa pojem národ zamieňa s pojmami štát a etnická...
 • Minorita
  Minoritu definujeme ako skupinu ľudí, ktorá je oproti väčšinovej spoločnosti v početnej nevýhode. V užšom zmysle slova ide o skupinu ľudí, ktorá sa od väčšinovej spoločnosti odlišuje určitými kultúrnymi, fyzickými, ekonomickými znakmi alebo spôsobom ...
 • Utečenci
  Príspevok sa zaoberá problematikou utečencov, opisuje možnosti udelenia azylu na území SR ako aj iných foriem ochrany. Informuje o hlavných problémoch žiadateľov o azyl vyplývajúcich z ich špecifického postavenia a života v utečeneckých táboroch....
 • Diverzita
  Príspevok sa zaoberá problematikou kultúrnej a sociálnej diverzity v spoločnosti. Zameriava sa na teoretické prístupy k štúdiu a požívanie termínu diverzita. Cieľom je sledovať, ako sa diverzita v súčasnosti chápe: buď ako zdroj príležitostí a prostr...
 • Identita
  Pojem „identita“ je od šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia jednou z kľúčových analytických kategórií viacerých sociálno-vedných disciplín. Napriek nespočetnému množstvu publikovaných monografií a odborných štúdií do dnešného dňa neexistuje konse...
 • Multikulturalizmus
  Hlavným cieľom môjho príspevku je oboznámiť čitateľa s konceptom multikulturalizmu a jeho následnou kritikou. I keď väčšina ľudí má multikulturalizmus spojený s ideálmi tolerancie a rovného zaobchádzania, multikulturalizmus ako ideológia taký nie je....
 • Migrácia
  Článek představuje mezinárodní migraci v evropském kontextu jako politický fenomén, který je úzce spjat s povahou národního státu. Z této pozice můžeme vidět, že migrační pohyby nejsou náhodnými jevy, ale jsou určené jednak migračními politikami, a j...
 • Rasa
  Témou predkladanej štúdie je analýza pojmu ľudská rasa. Venovať sa budem vedeckému zhodnoteniu tohto fenoménu v antropológii, ktorá sa zaujíma o otázky pôvodu a vzniku človeka a ľudských rás, ich rozšírenia na jednotlivých kontinentoch a väzby medzi ...
 • Kultúra
  Text v prvej časti vymedzuje na príklade starovekých bohýň lásky a krásy, čo je to kultúra, akú má štruktúru, v čom sa ľudské kultúry odlišujú a čo majú spoločné. Kultúru definuje ako súbor predstáv, informácií a poznatkov o svete, ich zobrazenie, či...
 • Rasa (a jej kritika)
  Tento príspevok je reakciou na štúdiu, ktorá nesie rovnaký názov (Rasa) a je uverejnená na webe www.multikulti.sk. Už veľa atramentu vytieklo, aby sa pojem „rasa“ zvrhol zo žiarivého piedestálu „vedeckého faktu“ a podobne sizyfovská úloha sa vykonala...