Téma mesiaca

Kultúrna vojna?

Po roku sme späť a prinášame Vám novú sériu článkov, názorov, postojov a rozhovorov o tom, čo počas našej prestávky rezonovalo spoločnosťou najviac. Eticko-hodnotové spory o ľudské práva. Alebo inak, kultúrna vojna. Nová téma multikulti.sk.

Ad hominem alebo Je naša spoločnosť pripravená na dialóg o ľudských právach?

V nadácii po vyše roku opäť spúšťame náš webový portál multikulti.sk, v rámci ktorého sme pravidelne pripravovali série článkov o rôznych fenoménoch týkajúcich sa rozmanitosti v našej spoločnosti. V prvej téme znovuoživeného portálu sme sa rozhodli zamerať na udalosti, ktoré asi najviac hýbali Slovenskom v súvislosti s multikultúrnym spolužitím. Dajú sa nazvať trebárs kultúrnou vojnou.

Ľudskoprávna stratégia: aká mala byť a aká je

Bývalého veľvyslanca a ľudskoprávneho experta Kálmána Petőcza sme požiadali, aby nám priblížil zákulisie procesu prípravy a pripomienkovania Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. V článku píše o tom, aké boli prvotné ambície a predstavy o Stratégii a akú podobu ma dokument dnes. Čo mu v dokumente chýba a naopak, čo je navyše vzhľadom na kritériá, aké by mal takýto strešný dokument spĺňať.

Miroslav Lajčák: Ochrana a podpora ľudských práv bude taká ambiciózna, aká bude politická vôľa

Rozprávali sme sa s dvomi hlavnými tvorcami stratégie - podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a bývalým podpredsedom vlády a poslancom Rudolfom Chmelom. V dvoch rozhovoroch nám obaja odpovedali na rovnaké otázky. Môžete si prečítať ich názory na súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, pôvodné ciele a zámery stratégie, jej súčasnú podobu, ale aj možné budúce scenáre. Takisto hovoria o tom, aká inštitúcia by bola najvhodnejšia a mala agendu ľudských práv zastrešovať alebo o tom, akú podobu by mali mať budúce verejné politiky v tejto oblasti.

Rudolf Chmel: Ľudské práva nemôžu byť otázkou sporu

Rozprávali sme sa s dvomi hlavnými tvorcami stratégie - podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a bývalým podpredsedom vlády a poslancom Rudolfom Chmelom. V dvoch rozhovoroch nám obaja odpovedali na rovnaké otázky. Môžete si prečítať ich názory na súčasný stav ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, pôvodné ciele a zámery stratégie, jej súčasnú podobu, ale aj možné budúce scenáre. Takisto hovoria o tom, aká inštitúcia by bola najvhodnejšia a mala agendu ľudských práv zastrešovať alebo o tom, akú podobu by mali mať budúce verejné politiky v tejto oblasti.

O čo ide teplému aktivizmu na Slovensku

Aké sú najdôležitejšie úlohy LGBTI aktivizmu v najbližšej dobe? Aké sú východiská a argumenty pri obhajobe práv LGBTI ľudí? Na tieto otázky odpovedá vo svojom texte Martin Macko z iniciatívy Inakosť.

Stratégia ľudských práv z pohľadu hodnotovo-etických tém

Prečo je potrebné v našej spoločnosti udržať status tradičnej rodiny? Prečo je potrebné skôr regulovať sexuálnu výchovu detí než obhajovať práva LGBTI ľudí? O tom píše Renáta Ocilková, členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

„Aby si mohla mať názor, musíš veľa vedieť“: Niekoľko autobiografických selfies

Sú veci verejné ešte stále aj záležitosťou spisovateľov? Ako sa s týmto fenoménom vysporiadala spisovateľka Zuska Kepplova si môžete prečítať v jej literárnej eseji. Zuska nám v nej otvára aj niekoľko svojich osobných momentov, ktoré formovali jej názory na hodnotovo-kultúrne otázky.

Stratégia – vlastný materiál

Oboznámte sa s prioritami a úlohami, tak ako sú formulované v 5. kapitole stratégie. Okrem toho prikladáme aj zoznam príloh, ktoré sa venujú jednotlivým oblastiam ľudských práv a zraniteľným skupinám obyvateľstva.

Pohľady na kultúrno-etický dialóg na Slovensku

Na širšie zmapovanie rozmanitosti názorov v spoločnosti, ktoré sa týkajú "kultúrnej vojny" a jej sprievodných javou a udalostí, sme oslovili niekoľko osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Požiadali sme ich o odpoveď na otázku: V posledných mesiacoch Slovensko „žije“ aj rôznymi kultúrno-etickými spormi. Dúhový pochod a Národný pochod za život. Sused Žubajík v šlabikári. Novela ústavy o ochrane rodiny. Referendum. A tak ďalej. V čom vidíte podstatu tohto hodnotového konfliktu? Čo je podľa Vás potrebné spraviť, aby ľudskoprávne témy viac spájali ako rozdeľovali našu spoločnosť?

Spravodaj

Pojmy

 • Národ
  V tomto texte priblížim význam pojmu národ. Vysvetlím, akým spôsobom sa používal v rôznych historických obdobiach a ako sa používa dnes. Ďalej stručne opíšem základné teórie vzniku národov a ukážem, ako sa pojem národ zamieňa s pojmami štát a etnická...
 • Minorita
  Minoritu definujeme ako skupinu ľudí, ktorá je oproti väčšinovej spoločnosti v početnej nevýhode. V užšom zmysle slova ide o skupinu ľudí, ktorá sa od väčšinovej spoločnosti odlišuje určitými kultúrnymi, fyzickými, ekonomickými znakmi alebo spôsobom ...
 • Utečenci
  Príspevok sa zaoberá problematikou utečencov, opisuje možnosti udelenia azylu na území SR ako aj iných foriem ochrany. Informuje o hlavných problémoch žiadateľov o azyl vyplývajúcich z ich špecifického postavenia a života v utečeneckých táboroch....
 • Diverzita
  Príspevok sa zaoberá problematikou kultúrnej a sociálnej diverzity v spoločnosti. Zameriava sa na teoretické prístupy k štúdiu a požívanie termínu diverzita. Cieľom je sledovať, ako sa diverzita v súčasnosti chápe: buď ako zdroj príležitostí a prostr...
 • Identita
  Pojem „identita“ je od šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia jednou z kľúčových analytických kategórií viacerých sociálno-vedných disciplín. Napriek nespočetnému množstvu publikovaných monografií a odborných štúdií do dnešného dňa neexistuje konse...
 • Multikulturalizmus
  Hlavným cieľom môjho príspevku je oboznámiť čitateľa s konceptom multikulturalizmu a jeho následnou kritikou. I keď väčšina ľudí má multikulturalizmus spojený s ideálmi tolerancie a rovného zaobchádzania, multikulturalizmus ako ideológia taký nie je....
 • Migrácia
  Článek představuje mezinárodní migraci v evropském kontextu jako politický fenomén, který je úzce spjat s povahou národního státu. Z této pozice můžeme vidět, že migrační pohyby nejsou náhodnými jevy, ale jsou určené jednak migračními politikami, a j...
 • Rasa
  Témou predkladanej štúdie je analýza pojmu ľudská rasa. Venovať sa budem vedeckému zhodnoteniu tohto fenoménu v antropológii, ktorá sa zaujíma o otázky pôvodu a vzniku človeka a ľudských rás, ich rozšírenia na jednotlivých kontinentoch a väzby medzi ...
 • Kultúra
  Text v prvej časti vymedzuje na príklade starovekých bohýň lásky a krásy, čo je to kultúra, akú má štruktúru, v čom sa ľudské kultúry odlišujú a čo majú spoločné. Kultúru definuje ako súbor predstáv, informácií a poznatkov o svete, ich zobrazenie, či...
 • Rasa (a jej kritika)
  Tento príspevok je reakciou na štúdiu, ktorá nesie rovnaký názov (Rasa) a je uverejnená na webe www.multikulti.sk. Už veľa atramentu vytieklo, aby sa pojem „rasa“ zvrhol zo žiarivého piedestálu „vedeckého faktu“ a podobne sizyfovská úloha sa vykonala...