Vyberte si aktivity podľa:

kľučových slov

vzdelávacej oblasti

času

Multikultúrna výchova

 • Interkultúrne učenie
  Peter Dráľ

  Ak sa začnete zaoberať interkultúrnym učením, zákonite hneď na začiatku narazíte na viacero terminologických nejasností. Je správne hovoriť ...

 • Oral history
  Monika Vrzgulová

  Oral history je kvalitatívna metóda používaná historikmi, etnológmi, sociálnymi antropológmi, sociológmi a ďalšími predstaviteľmi sociálnych...

Spravodaj

Aktivity do triedy

 • A čo tak vymaľovať to celkom ináč?
  Aktivita využíva dva rôzne postupy pri plnení rovnakej úlohy, čím poukazuje na to, že pri práci, v ktorej máme voľnú ruku vznikajú omnoho pestrejšie výstupy ako pri takej, ktorá už dopredu určuje, ako bude jej výsledok vyzerať....
 • Ako sa písalo kedysi, ako sa píše teraz
  Aktivita využíva rôzne druhy písma ako názornú ukážka toho, ako sa tvorili dejiny, ako sa dorozumievali ľudia v minulosti, a dnes. Poukáže na to, že písmo môže slúžiť ako ozdoba, môže byť súčasťou umeleckého obrazu ale aj na to, že jeho forma hovorí ...
 • Chcem vedieť o tvojej subkultúre
  Počas aktivity sa žiaci zoznámia s rôznymi subkultúrami, a svoje zistenia budú prezentovať pred ostatnými spolužiakmi. V krátkom čase sa tak všetci navájom oboznámia s viacerými subkultúrami a získajú základný prehľad o téme....
 • Čo chceme, aby o nás vedeli v zahraničí?
  Žiaci a žiačky sa počas tejto aktivity sami rozhodnú, čím chcú zaujať žiakov z inej krajiny, ako im chcú predstaviť Slovensko, a slovenskú kultúru....
 • Čo si vážiš na svojej kultúre a čo na iných?
  Aktivita pomôže priviesť žiakov samých k pochopeniu faktu, že jednotlivé zvyky či tradície v rozdielnych kultúrach sú jedinečné, neopakovateľné a napriek veľkej geografickej vzdialenosti oboch národov je možné nájsť totožné, alebo aspoň veľmi podobné...
 • Čo z toho je naše?
  Žiaci si pri tejto aktivite sami zvolia nástroje prezentácie Slovenska v zahraničí, zistia čo o našich kultúrnych pamiatkach vedia, a či dokážu rozlíšiť prvky vlastnej kultúry od prvkov iných kultúr....
 • Dohodneme sa na tom, čo kam patrí?
  Aktivita dá žiakom možnosť uvažovať nad tým, či je stále jednoduché niekoho alebo niečo zatriediť do skupiny....
 • Historické otázniky
  Aktivita využíva historické texty od rôznych autorov a žiakov vedie ku vnímavému čítaniu, kritickému mysleniu a následne k tomu, aby vedeli svoje poznatky a názory obhájiť pred ostanými spolužiakmi....
 • Hudba a tanec v Maďarsku
  Prepojenie myslenia, analýzy textu, hudby a tanca prostredníctvom práce v skupinách je pre žiakov zaujímavým a hravým spôsobom osvojovania si nových informácií o maďarskej kultúre....
 • Kamaráti
  Aktivita je pomerne jednoduchá, avšak bez dostatočnej reflexie môže narobiť viac škody ako osohu. Je dôležité aby si žiaci uvedomili, že hoci existujú verejne známe heslá- informácie o krajinách, tak práve tie mnoho krát iba bagatelizujú a keď sú pri...
 • Každá rodina je iná
  Žiaci počas aktivity načúvajú svojim spolužiakom a vďaka fotografiám ich rodín a popisom rodinných príslušníkov sa navzájom spoznávajú. Prínosom tejto aktivity je poukázanie na to, že v každej rodine žijú iní ľudia, každá z nich má svoj osobitý život...
 • Multikulti bingo
  Aktivita pomôže žiakom hravou formou priradiť tradície k rôznym národnostiam, a dopomôže im k zapamätaniu si ich charakteristických čŕt....
 • Nálepka na čele
  Aktivita poukazuje na to, že ľuďom často prisudzujeme vlastnosti, ktoré sú len odrazom povrchného vnímania ich charakteru, a vstupujeme s nimi do interakcie na základe tohto stereotypného vnímania....
 • Náš pôvod
  Uvedenú aktivitu sa dá vhodne aplikovať na skupinu, ktorej členovia/členky pochádzajú z rovnorodého prostredia. Riadeným rozhovorom sa dá od lokálnych tradícií dospieť až k tradíciám Slovenska a zhodnotiť rôzne kultúrne odkazy, ktoré sa podieľajú n...
 • Naša maďarská menšina
  Zistite, čo vaši žiaci vedia o Maďarsku a o maďarskej menšine na Slovensku. Vyplňte spolu tajničku a porozprávajte sa s nimi o tom, aké by to bolo, keby k nim do triedy piribudol žiak maďarskej národnosti....
 • Odkiaľ pochádza tento predmet?
  Práca s predmetmi vzácnymi pre rodiny žiakov, prípadne s rôznymi artefaktmi charakteristickými pre určité skupiny je vhodnou vstupnou bránou k poznávaniu hodnôt iných ľudí, spoločenstiev, či celých kultúr....
 • Prázdniny
  Aktivita sa zameriava na tú časť multikultúrnej výchovy, ktorá hovorí o dôležitosti poznania samého seba, vlastnej krajiny a kultúry. Od žiakov vyžaduje schopnosť vcítiť sa do úlohy rodičov, ktorí potrebujú vytvoriť program tak, aby by zaujal všetky ...
 • Prečítaj si pravidlá a hraj!
  Aktivita zámerne využíva nezrozumiteľne sformulované pravidlá hry, ktoré sú navyše v každej skupine pozmenené. Vzniknutý zmätok sa neskôr využije ako názorná ukážka toho, čo môže nastať, keď nepoznáme pravidlá spôsobu života ostatných....
 • Rozprávame rôznymi jazykmi
  Aktivita poukazuje na to, že pochopenie cudzojazyčného textu pre slovenského žiaka, ktorý nemá cudzie korene je veľmi ťažké, a to platí aj opačne.Perfektné ovládanie slovenčiny pre tých, ktorým nie je materinským jazykom vyžaduje veľa práce, štúdia a...
 • S čím sa varí u nás doma
  Aktivita poukáže na rozdielnosť využitia rôznych predmetov v každej domácnosti, dedine a kultúre. Žiaci si tak uvedomia, že každé spoločenstvo má svoje špecifiká a jeden od druhého sa stále máme čo naučiť....
 • Slávia všetci ľudia na svete sviatky rovnako?
  Aktivita dáva všetkým žiakom možnosť vyjadriť svoje poznatky o tom, ako sa slávia sviatky príslušníci iných kultúr. Metóda brainstormingu umožní sprehľadniť čo už žiaci vedia, a následne o tom otvoriť diskusiu....
 • Sú iní zvláštni?
  Aktivita reflektuje beletristické texty a zameriava sa tak na informácie získané z individuálneho čítania. Žiaci uvažujú nad tým, nakoľko je ich život podobný životu postáv z literatúry a nakoľko ich odlišnosť závisí na odlišnosti kultúr v ktorých vy...
 • Sú ľudia naozaj ako z časopisov?
  Aktivita pracuje s pokrivenými obrazmi skutočností tak, ako nám ich denne predstierajú rôzne módne časopisy. Poukazuje na to, že ľudia nie sú takí akých ich ukazujú médiá, že každý máme svoje charakteristické črty a tak to aj má byť....
 • Tri kultúry
  Žiaci medzi sebou počas tejto aktivity komunikujú podľa iného vzorca správania než je pre nich prirodzený. Prostredníctvom tohto zážitku by si mali uvedomiť, že nie každý vstupuje do interakcie s inými takým spôsobom, ktorý by bol známy všetkým, a ab...
 • Učme sa navzájom
  Touto aktivitou sa poukáže na to, čo je dominantná kultúra, v rámci nej, aké existujú časti – subkultúry, žiaci sa bližšie dozvedia o znakoch jednotlivých subkultúr a tiež o znakoch väčšiny obyvateľov Slovenska....
 • Úprava triednej zmluvy
  Aktivita sa zameriava na zlepšovanie atmosféry v triede s prihliadnutím na individuálne potreby jej žiakov a pedagógov....
 • Vieš ich od seba odlíšiť?
  Aktivita sa venuje hľadaniu rozdielnych, a spoločných znakov kultúr a subkultúr. Poskytuje názorné obrázky, ale aj výklad učiteľa a to za použitia informačných technológií, čo zvyšuje jej príťažlivosť....
 • Všetci sa zdravíme
  Aktivita má prvákom dať do pozornosti, že príslušníci rôznych kultúr majú rôzne zvyky a teda aj pozdravy....
 • Židovská kultúra
  Žiaci sa oboznámia s pojmami židovskej kultúry a neskôr prostredníctvom rovesníckeho učenia aj ich obsahom. Budú zisťovať čo majú judaizmus a kresťanstvo spoločné....
 • Žijeme spolu alebo vedľa seba?
  Tvorba spoločného príbehu je zaujímavou aktivitou, ktorá využíva fantáziu a spontaneitu žiakov. Situáciu môžu meniť "z vety na vetu" a obvykle sú výsledkom veľmi zaujímavé príbehy. Túto tvorbu príbehu dopĺňa aj diskusia, ktorá pomôže odhaliť zámery a...
 • Zvieratká
  Aktivita vychádza z predpokladu o tom, že deti dokážu rozlišovať zvieratká a ich spôsob života. Dochádza tu teda k zrovnaniu sveta zvierat a sveta ľudí, čo žiakom ukáže, že tak ako zvieratká, ani ľudia nie sú všetci rovnakí....
 • Ľudia okolo nás
  Aktivita mapuje základné črty národnostných menšín žijúcich na východnom Slovensku a zároveň využíva poznatky, ktoré žiaci nadobúdajú počas svojho každodenného života. Práca s národnostnými menšinami, ktorých predstavitelia sa reálne nachádzajú v pri...